Gevogel in de moeren

Afgelopen winter en voorjaar was er veel akkervogelactiviteit in de Moeren. De vogelakkers en diverse andere beheerovereenkomsten zorgen voor een gedekte tafel. Daarnaast bleken ook tal van roofvogels hun weg te vinden naar het gebied. Zo waren er verschillende bruine kiekendieven, blauwe kiekendieven, maar zowaar ook steppekiekendief en verschillende velduilen aanwezig.

De grauwe kiekendieven waren op dat ogenblik, eind april, nog volop aan hun terugtrek bezig vanuit Afrika. Ze werden een aantal maal gesignaleerd, maar intussen blijkt de soort helaas niet meer aanwezig in de Moeren dit jaar, een broedgeval zal niet voor dit jaar zijn. Wel wordt de soort op vandaag nog gesignaleerd in de polders van Lampernisse en de IJzerbroeken waar het om onvolwassen, wellicht nog niet broedrijpe vogels gaat. Op enkele vogelakkers werden ook zingende grauwe gorzen vastgesteld, eveneens een zeer zeldzame en met uitsterven bedreigde akkervogel in Vlaanderen. Mogelijk komt deze soort daar ook opnieuw tot broeden in de komende jaren, of was het dit jaar misschien toch al het geval.

Daarnaast broedden er dit jaar ook velduilen in de Moeren, mede met dank aan een goed muizenjaar; maar daarnaast ook dankzij de genomen maatregelen in het gebied.

Zo zien we al dat de acties in het gebied reeds duidelijk leiden tot een toename in vogelactiviteit, niet alleen in de winterperiode maar ook in het broedseizoen. Hopelijk leidt dit ook nog een toename aan geslaagde broedgevallen van een aantal van deze akkervogelsoorten en mogen we in de toekomst meer van deze zeldzame vogels verwachten in de Moeren. Het is hoopgevend, maar er is nog werk aan de winkel.

De genomen maatregelen in de Moeren kaderen enerzijds in de bescherming van akkervogels in het algemeen, maar specifiek zijn deze er ook gekomen van het soortbeschermingsprogramma van de grauwe kiekendief. Het project betreft een samenwerking tussen diverse partners en is er gekomen op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos dat het soortbeschermingsprogramma opzette.